HOME                로그인
소화성당 사목 방문
편집부(light22)
2021/03/03  13:25 379
10-소화성당1.jpg   10-소화성당2.jpg

교구 총대리 장신호(요한보스코) 보좌주교는 1월 31일(일) 오전 10시 30분 지역 재개발에 따라 이전을 앞두고 있는 소화성당(주임 : 도희찬 대건안드레아 신부)을 사목 방문했다. - 사진제공|소화성당